پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «گرامی ، محمد علی ، 1317 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گرامی قمی ، محمد علی