پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گذاشتن دست‌ بین زانو در رکوع"واژه زیر را بکار ببرید:

تطبیق ( گذاشتن یک دست بر دیگری )