پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گدا ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

مُتکدّی