پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

کوتاه‌ترین آیه : نظرات درباره تعیین کوتاه‌ترین آیه قرآن

در باره کوتاه‌ترین آیه قرآن نظریات ذیل ابراز شده است:

1. طه (طه// 1) ؛ 2. ثُمَّ نَظَرَ (مدثر// 21) ؛ 3. حم (غافر// 1؛ فصلت// 1؛ …) ؛ 4. یس (یس// 1) ؛ 5. والضحی (ضحی// 1) ؛ 6. والفجر (فجر// 1) ؛ 7. مدهامتان (الرحمن// 64) .

قول اول بنابر رأی کوفیان است که «طه» را آیه مستقلی می‌دانند. قول سوم و چهارم بنابر رأی کسانی است که فواتح سُوَر را آیه مستقل دانسته‌اند. قول هفتم به این اعتبار است که تنها یک کلمه است. ابوعمرو دانی گفته: هیچ کلمه‌ای را نمی‌شناسم که به تنهایی آیه شمرده شود مگر «مُدهامّتان». اما زرکشی که «والضحی» و «والفجر» را کوتاه ترین آیه می‌شمارد، اگر که واو قَسَم و «مُقسَمٌ به» را روی هم یک کلمه بدانیم، این دو کوتاه تر از «مُدهامّتان» هستند، زیرا هر یک از این دو، در تلفّظ 5 حرف، و در کتابت 6 حرف دارند، در حالی که «مُدهامّتان» 8 حرف دارد، و «ثُمَّ نَظَرَ» دو کلمه است نه یک کلمه.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 252
 2. تاریخ قرآن : صفحه 572
 3. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 361

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کوتاه‌ترین آیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اقصر آیه

اعم

آیات

وابسته

بلندترین آیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کوتاه‌ترین آیه به زیرصفحه کوتاه‌ترین آیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آنچه باید از قرآن بدانیم : صفحه 141
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 156
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 252
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 318
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 361
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 67
 • القرآن فی الاسلام : صفحه 154
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 144
 • تاریخ قرآن : صفحه 572
 • پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی جلد 1 : صفحه 209