پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کمک کردن"واژه زیر را بکار ببرید:

اعانت ( فقه )