پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کری ( ناشنوایی )"واژه زیر را بکار ببرید:

ناشنوایی