عملکردها

کریم (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

کریم (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«کریم» از نام‌ها و صفات قرآن است. «کریم» از «کرم» به معنای شرافت، گرانمایگی، بخشندگی و بزرگی است؛ بنابراین، کریم یعنی شریف، نفیس و عزیز، و قرآن کریم یعنی قرآن شریف، گرانقدر و محترم.

در آیه 77 سوره واقعه آمده است: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ». طبرسی ذیل این آیه می‌نویسد: کریم به معنای عام‌المنافع و کثیر الخیر است؛ زیرا هر کس آن را تلاوت و به آن عمل کند، به اجر بزرگ و خیر زیاد می‌رسد.

برخی گفته‌اند اتصاف قرآن به «کریم» به لحاظ مقام والا و ارجمند آن نزد پروردگار، یا به لحاظ این است که با تکرار تلاوت، تازگی و طراوت خود را از دست نمی‌دهد.

منابع

 1. لسان العرب جلد 12 : صفحه 510
 2. قاموس قرآن جلد 6 : صفحه (103-104)
 3. التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه (191-192)
 4. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 226
 5. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 137
 6. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 60
 7. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 274

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 274
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 344
 • التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه (191-192)
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 137
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 11
 • قاموس قرآن جلد 6 : صفحه (103-104)
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 60
 • لسان العرب جلد 12 : صفحه 75، 510
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 226