پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کثیب احمر"واژه زیر را بکار ببرید:

تلّ سرخ