پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کثرت تلاوت در ماه رمضان"واژه زیر را بکار ببرید:

زیادی قرائت در ماه رمضان