پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کثرت آمد و شد به مسجد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کثرت تردد به مسجد

اعم

رفتن به مسجد، زیادی، مستحبات مسجد

منابع

  • البیان : صفحه 67
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 141
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 507