پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اعجاز قرآن کتاب زرتشت و کتاب مانی ، منابع:

اعجاز القرآن صفحه 32