پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

کتابت با قرائات مشهور ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 صفحه 181