پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام تصدیق کاهن ، منابع:

العقاید النسفیة صفحه 191