پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کاظمی کرهرودی ، حسین ، 1340-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کرهرودی ، حسین