پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کاشف الغطاء ، جعفر ، 1154 - 1228ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آل کاشف الغطاء ، جعفر؛ جعفر کاشف الغطاء

مشخصات فردی

نام: جعفر

نام پدر: خضربن یحیی

لقب: کاشف الغطاء، جناجی حلی نجفی، شیخ اکبر، صاحب کشف الغطاء

تاریخ ومحل تولد: 1156ق، نجف

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1227ق، نجف ، محله عماره مقبره خانوادگی

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، اصولی، متکلم، ادیب، شاعر

استادان

پدرش خضربن یحیی، سیدصادق فحام، محمددورقی، فتونی، وحیدبهبهانی، سیدمهدی بحرالعلوم

شاگردان

محمدحسن نجفی صاحب جواهر، اسدالله دزفولی کاظمی، علی هزارجریبی، محمدتقی اصفهانی، محسن اعسم ، سیدمحمدبن امیرمعصوم رضوی، محمدباقراصفهانی ، ابراهیم کلباسی، سیدصدرالدین عاملی، فرزندانش موسی، علی، حسن ومحمد، صاحب مفتاح الکرامه

آثارعلمی

الحق المبین، کشف الغطاء، بغیةالطالب، التحقیق والتنقیر، الرسالةالصومیه، مشکوةالمصابیح، رسالةفی العبادات المالیه، غایةالمراد، منهج الرشاد، اثبات الفرقةالناجیه، احکام الاموات، شرح قواعدعلامه، العقائدالجعفریه

زندگی سیاسی واجتماعی

رهبری شیعیان پس ازسیدمهدی بحرالعلوم، مقابله باتفکراخباری گری درعراق وایران وارسال نامه به فتحعلی شاه قاجاردراین زمینه، مقابله باهجوم وهابیت وشرکت دردفاع ازشهرنجف همراه علماومردم آن شهر، فتوابه جهادبرای مقابله باروسیه واجازه کتبی به فتحعلی شاه قاجاردراین زمینه درجنگ اول ابران وروسیه، دارای اعتبارفراوان نزددولت ایران وعثمانی

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • دائرةالمعارف تشیع
  • ریحانةالادب
  • اعیان الشیعه
  • طبقات اعلام الشیعه