پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کاشفیت ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

طریقیت