پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کار ( شغل )"واژه زیر را بکار ببرید:

شغل ( فقه )