پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کار معصوم(ع)"واژه زیر را بکار ببرید:

فعل معصوم(ع)