پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

علوم قرآنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پژوهش‌های قرآنی به زیرصفحه پژوهش‌های قرآنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 11 : صفحه 4، 10، 56، 140، 158، 172، 184، 196، 222، 226، 229، 234
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 5
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 4