پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پله: مرتبه و پایه‏ای از نردبان، منبر و مانند آن.

از آن به مناسبت در بابهای صلات، حج و صلح یاد شده است.

صلات: مستحب است خطیب جمعه پیش از ایراد خطبه بر منبر برآید و بر پله ماقبل آخر از سمت بالا برای استراحت بنشیند. 1

حج: مستحب است حاجی پس از خروج از کعبه و پایین آمدن از پله‏های آن در حالی که پله‏ها را سمت چپ خود قرار می‏دهد رو به کعبه، دو رکعت نماز بگزارد2 و نیز بر حاجی مستحب است هنگام پایین آمدن از کوه صفا بر پله چهارم بایستد و رو به کعبه، دعای وارد شده را بخواند. 3

صلح: در فرض اختلاف مالک طبقه بالا و پایین در ملکیّت پله درصورت عدم وجود بیّنه) ر بیّنه (قول صاحب طبقه بالا با قسم پذیرفته می‏شود؛ لیکن برخی گفته‏اند: تقدیم قول صاحب طبقه بالا با قسم در صورتی است که آن دو در مالکیت انباری زیر پله نیز با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ اما اگر هر دو قائل به مالکیت صاحب طبقه پایین نسبت به انباری باشند، پله حکم سقف بین دو طبقه را دارد که بنابر قولی مشترک بین آن دو است و بنابر قولی دیگر، ملک صاحب طبقه بالا است. برخی نیز قائل به قرعه) ر قرعه (بین آن دو شده‏اند.

بعضی گفته‏اند: حکم به مالکیت پله برای مالک طبقه بالا با قسم، در فرض عدم وجود انباری در زیر پله‏ها است و با وجود انباری هر دو نسبت به پله‏ها موقعیّت مساوی دارند؛ از این‏رو، چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری نمایند حکم به اشتراک آنان در پله‏ها می‏شود. 4

1. المبسوط 2 148 /1. جواهر الکلام 64 /20؛ مناسک حج) امام خمینی (/ 3 255. جواهر الکلام 416

________________________________________

274

/19؛ مناسک حج) امام خمینی (/ 4 170. الدروس الشرعیة 351 /3؛ جواهر الکلام 276 /26 و 280 - 279.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 273

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پله» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

درجه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

دعا بر پله چهارم صفا، دعوی در خزانه زیر پله حجره‌ها، دعوی در راه پله حجره‌ها

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 273