پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، وقت نیت

وابسته

نیت غسل

منابع

  • البیان : صفحه 14
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 12
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 127
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 83