پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"وسیله ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات ( فقه )