پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"وسایل"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات ( فقه )