پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «وافی ، علی عبد الواحد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عبد الواحد وافی ، علی؛ علی عبدالواحد وافی