پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واصِله ( زن قَوّاد )"واژه زیر را بکار ببرید:

زن قَوّاد