پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

موارد واسطه ، منابع:

اصطلاحات الاصول صفحه 279

اقسام واسطه ، منابع:

اصطلاحات الاصول صفحه 278

دیدگاه معتزله درباره واسطه و حال ، منابع:

ارشاد الطالبین صفحه 18