پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وارسی ته کفش» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعاهد نعل

اعم

مستحبات مسجد

وابسته

کفش، ورود به مسجد

منابع

  • البیان : صفحه 67
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 542
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 161
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 529
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 142
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 523