پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وارث ( فقه )

وابسته

عرضه اسلام بر ورثه مقتول، مقتول

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 20، 42
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه (40-41)
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 46، 78