پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وارث فرض بر با قرابت بر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وارث فرض بر با ردبر

اعم

وارث ( فقه )

وابسته

ارث به قرابت و فرض

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 10
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 9