پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کسی که تصدیق حصر وراثت از دادگاه گرفته است.

اعم

وارث ( فقه )

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3726