پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجب موقت موسّع"واژه زیر را بکار ببرید:

واجب موسّع