پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تقدم واجب عینی بر واجب کفایی در طلب علم ، منابع:

منیة المرید فى ادب المفید و المستفید صفحه 156