پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اجتماع امر و نهی و واجبات کفایی ، منابع:

الفوائد الحائریة صفحه 168

معرفت واجبات کفایی ، منابع:

منیة المرید فى ادب المفید و المستفید صفحه 381

تقدم پاکسازی قلب بر واجبات کفایی در دیدگاه غزالی ، محمد بن محمد ، 450 - 505ق. ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 1 صفحه 190