پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ارکان حج و واجبات حج تمتع ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 1 صفحه 221

واجبات حج تمتع ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 2 صفحه 225

واجبات حج تمتع ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 181