پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

واجبات

وابسته

اجاره بر واجبات تخییری، اجرت واجبات تخییری

منابع

  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 343
  • فقه الصادق (ع) جلد 15 : صفحه 30
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 136
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 377
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 176