پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هم سفر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رفقه، رفیق ( هم سفر )

اعم

احکام سفر، دوست ( فقه )

وابسته

همراه داشتن در سفر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه هم سفر به زیرصفحه هم سفر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.