پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"هجو مخالف"واژه زیر را بکار ببرید:

هَجو اهل تسنن