پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سرقت، هتک انفرادی حرز

وابسته

هتک انفرادی بدون سرقت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 224
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 637
  • فقه السنة جلد 2 : صفحه 450