پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هبه معاطاتی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

معاطات در هبه

اعم

معاطات در عقود، هبه ( عقد )

وابسته

صیغه هبه

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 65
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 56
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 141
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 157، 160
  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه (91-93)
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 257