پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شفعه، هبه ( عقد )

وابسته

شفعه در هبه، مشفوع، هبه شفعه

منابع

  • جلد 3 : صفحه 44
  • المصادر الفقهیة جلد 24 : صفحه 156
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 37 : صفحه 353
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 17، 315، 335، 341
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 383
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 247