پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"هبه مستأجَر"واژه زیر را بکار ببرید:

هبه عین مستاجره