پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هبه غیر معوض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هبه مجانی

اعم

هبه قابل رجوع

وابسته

بیع هبه غیر معوض، رجوع از هبه غیر معوض، هبه معوض ( فقه )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 60
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 58
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 186، 201
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 19، 50، 80
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 131
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 617
  • مصباح الفقاهة جلد 2 : صفحه 64