پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"هبه به پدر"واژه زیر را بکار ببرید:

هبه به ابوین