پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هبه به هم سطح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هبه به مثل خود

اعم

هبه ( عقد )

وابسته

هبه به مادون، هبه به مافوق

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 174
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 153
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 98
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 230