عملکردها

هادی (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

هادی (قرآن) : یکی از صفات قرآن

«هادی» یکی از اسامی و صفات قرآن است: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»؛ «این قرآن به راهی هدایت می‌کند که استوارترین راه‌ها است» (اسراء// 9) . آیات: 2 سوره جن و30 سوره احقاف نیز بر این مطلب دلالت دارند.

قرآن از این جهت که هدایتگر به راه راست است و انسان را از گمراهی و ضلالت برحذر می‌دارد و به سرمنزل سعادت و کمال می‌رساند، «هادی» نامیده شده است.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 2. تفسیر نمونه جلد 12 : صفحه 36
 3. هفده گفتار در علوم قرآن : صفحه 33
 4. تاریخ قرآن : صفحه 32
 5. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 18، 180، 181
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 275
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 345
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 9
 • تاریخ قرآن : صفحه 32
 • تفسیر نمونه جلد 12 : صفحه 36
 • شناخت نامهای قرآن : صفحه 25
 • هفده گفتار در علوم قرآن : صفحه 33
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27