پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «هاجری ، عبدالرسول ،1345-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عبدالرسول هاجری