پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نکاح بدل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مبادله زوجات، مبادله نکاح

اعم

نکاح جاهلی

وابسته

بدل ( فقه )

== منابع ==thread24626.html

  • القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة : صفحه 608
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3181
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3676