پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

وجه تسمیه قرآن به نور (قرآن) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 279