پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماز میت مؤمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نماز میت رافضی، نماز میت شیعه

اعم

نماز میت

وابسته

شیعه دوازده امامی ( فقه )، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )، نماز میت اهل تسنن، نماز میت فاسق

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 185
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 24
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 424
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 3، 31، 48، 88
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 356
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 431، 437
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 781
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 101، 102