پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

علت نقل اسباب نزول نزد رضا ، محمد رشید ، 1865 - 1935م. ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 156

کیفیت نقل اسباب نزول نزد طبری ، محمد بن جریر ، 224 - 310ق. ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 224

تأثیر گرایش مذهبی طبری ، محمد بن جریر ، 224 - 310ق. در نقل اسباب نزول ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 236

نمودار نقل اسباب نزول در تفاسیر قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 246

شیوه طبرسی ، حسن بن فضل ، -548ق. در نقل اسباب نزول ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 206

شیوه طبری ، محمد بن جریر ، 224 - 310ق. در نقل اسباب نزول ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 224